Genel Görev Tanımları

Genel görev tanımları dosyasını indirmek için tıklayınız

 

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

DAİRE BAŞKANI


ORGANİZASYONDAKİ YERİ: Genel Sekretere bağlı görev yapar.
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
• 124 sayılı Yüksek öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33'üncü maddesindeki görevleri yapmak,
• Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının hizmetlerinin optimum düzeyde yürütülmesi için gerekli ödenek planlamasını yapmak
• Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek teknolojik yeniliklerin kütüphanelere girmesi için çalışmalar yapmak
• Yıllık bütçe taslağı hazırlamak ve uygulamaya koyulmasını sağlamak.
• Harcama Yetkilisi görevini yürütmek.
• Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için yeterli personel kadrosunu oluşturmak, iş bölümü, organizasyon ve denetimi sağlamak.
• Personele ilişkin yurt içi-yurt dışı görevlendirmeler, yıllık izinler, mazeret izinleri denetlemek.
• Personelin mesaiye devam durumunu denetlemek.
• Teknik Hizmetler ile Kullanıcı Hizmetlerinin organizasyonu ve denetiminden sorumlu olmak.
• Merkez ve şube kütüphanelerinin eş güdüm ve iş birliği içinde çalışmalarını sağlamak.
• Yıllık faaliyet raporu, stratejik plan ve program hazırlamak.
• Daire Başkanlığı'na ait yönetmelik ve yönergeler hazırlamak ve güncellemek.
• Daire Başkanlığı'na bağlı hizmet binalarının destek hizmetlerinin denetimini yapmak.
• Biriminde oluşan tüm kalite kayıtlarının uygun şekilde dosyalanmasını, korunmasını ve bakımının yapılmasını sağlamak.
• Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri hakkında her yıl ayrıntılı bir faaliyet raporu hazırlayıp bunu Eylül Ayı içinde Rektörlüğe sunmak,
• Gerekli olduğu taktirde birimi ile ilgili ISO 9000:2008 prosedürlerinin (içeriğinde talimat ve formların) değişikliği ile ilgili/yeni doküman oluşturmakla ilgili talepte bulunmak, bu dokümanların güncelliğini korumasını sağlamak.
• Tüm çalışmalarını görev tanımlarına ve ISO 9001:2008 Kalite Güvence Sistemi prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirmek, birimindeki tüm personelin de aynı prensiple görev yapmasını sağlamak ve uygulamaları denetlemek.
• Verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.
GÖREVİN GETİRDİĞİ NİTELİKLER:
• En az 4 yıllık Lisans mezunu olmak.
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.


KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE İDARİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRÜ


GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER
Birimi: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Görevin Adı: İdari ve Mali İşler Şube Müdürü
Bağlı Bulunduğu Unvan: Daire Başkanı
GÖREV KAPSAMI
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın kontrol ve koordinesinde, yazı işleri, bütçe, maaş, arşiv, her türlü bakım onarım hizmetleri, temizlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
YETKİ, SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ
• Başkanlığımızın her türlü satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması
• Müdürlüğümüze bağlı çalışan tüm personelin izin, rapor ve mesai takibinin sağlanması
• Destek hizmetlerinin (Bina ve bahçenin tertip, düzen, temizliği, sivil savunma, elektrik, su, internet, ısıtma-soğutma, jeneratör, güç kaynağı vb. yürütülmesinin sağlanması
• İdari ve Mali İşlerin (maaş, yolluk, bütçe işleri) yürütülmesinin sağlanması
• Taşeron işçilerle ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak
• Taşınır Mal Yönetmeliği gereği ‘kütüphane materyalindeki demirbaş ve tüketim malzemeleri dışında' yapılması gereken işlerin gerçekleşmesinin sağlanması
• Yazışmalar ve arşiv işlerinin yürütülmesinin sağlanması
• İç kontrol hizmetlerinin yürütülmesinin sağlanması
• Kütüphanenin her türlü yazışma işlerinin yürütülmesini sağlamak
• Tüm personelin göreve başlayış, ayrılış işleri ve maaş belgeleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesinin sağlanması
• İdarece verilecek diğer yazılı ve sözlü görevlerin yerine getirilmesi

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE TEKNİK HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRÜ 


ORGANİZASYONDAKİ YERİ: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanına bağlı görev yapar.
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
• Kütüphanenin tüm yayın koleksiyonunun sağlanmasından kullanıcıya sunulacak duruma getirilmesine kadar yapılan kütüphanecilik işlemlerinin yönetim, organizasyon ve denetimini yapmak,
• Organizasyonel olarak Koleksiyon Geliştirme Bölümü, Kataloglama ve Sınıflandırma Bölümü, Süreli Yayınlar Bölümü, Tezler Bölümü, Elektronik Kaynaklar Bölümü, Görsel İşitsel Materyaller Bölümü, Ödünç Verme Bölümü, Danışma Hizmetleri Bölümünün çalışma ve işleyişinden sorumlu olmak.
• Verilecek benzer nitelikteki görevleri yapmak.
GÖREVİN GETİRDİĞİ NİTELİKLER:
• Üniversitelerde Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Şube Müdürü için aradığı şartları taşımak.


KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

ŞEF


GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER
Birimi: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Görevin Adı: Şef
Bağlı Bulunduğu Unvan: Şube Müdürü
GÖREVİN KAPSAMI
Birime ait taşınır malların kaydı, muhafazası, kullanımına yönelik iş ve işlemler yapmak
YETKİ SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ
• Satın alma işlemlerini gerçekleştirilmesini sağlaması
• Bütçe işlemlerinin yapılmasını sağlaması
• Personel işleri (izin, rapor, göreve başlayış-ayrılış vb.) işlerinin yapılmasını sağlaması
• SGK ile ilgili tüm işlerin yapılmasını sağlaması
• Taşınır Mal Yönetmeliği gereği tüm işlerin yapılmasını sağlaması
• İdari ve Mali İşler (maaş, yolluk vb.) ödemelerinin takibinin yapılması
• İdarece verilecek diğer yazılı ve sözlü görevlerin yerine getirilmesi

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANECİ 


GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER
Birimi: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Görevin Adı: Kütüphaneci
Bağlı Bulunduğu Unvan: Şube Müdürü
YETKİ, SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ
• Kütüphane koleksiyonuna dâhil edilecek yayınlara ilişkin kataloglama, sınıflama işlemlerini yapılması, bu yayınların kütüphane programına kayıt girişlerinin gerçekleştirilmesi.
• Teknik işlemleri tamamlanan yayınların rafa çıkarılması için gerekli işlemlerin yapılması.
• Kütüphane üye kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
• Ödünç verme hizmetinin yürütülmesi ve iadesinin takibi ve geciken iadelerin hatırlatılmasının sağlanması.
• İade gecikmelerinden kaynaklanan gecikme cezalarının tahsilinin sağlanması
• Dağıtım ve resmî kuramlardan gelen kitap ve diğer yayınların gerekli işlemlerini yürütmek.
• Ödünçten dönen yayınların raflara aktarılması, raf düzeninin sağlanması.
• Kullanıcılardan gelen bilgi kaynaklarına yönelik her türlü isteklerin imkânlar ölçüsünde karşılanması, sorularının çözülmesi.
• Gerektiğinde basılı kitap koleksiyonun niceliksel ve niteliksel analizini yaparak raporlamalar için veri hazırlamak.
• Ciltlenmesi gereken kitapların ciltleme işlemlerini organize etmek.
• Koleksiyon Geliştirme Bölümü tarafından kabul edilen bağış kitaplar içinden kütüphane koleksiyonuna katılacakları ayırmak.
• Kütüphanenin abone olduğu ya da satın aldığı, online olarak erişilen e-dergi, e-kitap ve e-referans veri tabanı koleksiyonlarının sağlanması, veri tabanlarına 7/24 kesintisiz erişim sağlanabilmesi için kullanıcılardan gelen erişim sorunlarını firmalara ileterek teknik destek vermek.
• Kullanıcılara doğrudan ya da e-mail ya da telefon aracılığı ile kullanıcı eğitimi vermek.
• Kütüphane web sayfası üzerinden veri tabanları erişim sayfasını yönetmek.
• ANKOS, ULAKBIM gibi ulusal ve uluslararası kurumların eğitim toplantılarını izleyerek yeni veri tabanları hakkında bilgi edinmek.
• Yeni abone olunan ya da deneme erişimine açılan veri tabanlarının web sayfası üzerinden ve toplu mail sistemi ile duyurusunu yapmak
• Yılsonunda firmalardan kullanıcı istatistikleri alma ve düzenleme gibi süreçlerin yönetim, organizasyon ve denetimini yapmak.
• Elektronik kaynakların kullanımı ve kütüphane hizmetlerinin tanıtımı hakkında oryantasyon eğitimleri vermek
• Ödünç Verme Hizmeti, kütüphane koleksiyonundaki yayınların üye olan kullanıcılara, ödünç verme politikası kapsamında kütüphane dışına ödünç verme işlemlerini yürütmek.
• Kütüphaneler Arası Ödünç Verme hizmeti ise Türkiye'deki kütüphanelerin kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu ancak kütüphane koleksiyonlarında bulunmayan yayınları karşılıklı olarak birbirlerine ödünç olarak sağlama hizmetini sunmak
• Ödünç Verme Bölüm Sorumlusu, yukarda ana kapsamı verilen süreçlerin (kütüphaneye üye kaydı yapmak, kütüphaneler arası ödünç verme ve belge sağlama işlerini yürütmek gibi) oluşturulması, düzenlenmesi ve izlenmesine ilişkin detayları organize etmek, yönetmek ve denetlemekle yükümlüdür.
• Kütüphanenin koleksiyon geliştirme politikası doğrultusunda Üniversite eğitim-öğretim ve araştırmalarını desteklemek amacı ile basılı ve/veya elektronik süreli yayın koleksiyonu oluşturmak.
• Süreli yayınların kütüphane otomasyon programı üzerinden bibliyografik kayıt ve denetimini yapmak.
• Basılı süreli yayınlar için claim (eksik sayı takibi) yapmak.
• Yıl sonlarında basılı süreli yayınlar için ciltleme işlemlerini yönetmek.
• Elektronik süreli yayınlar için kütüphane Web sayfası üzerinden linkleme işlemlerini gerçekleştirmek.
• Basılı süreli yayınların içindekiler sayfalarının taranarak otomasyon sistemine dahil etmek.
• Kütüphanenin koleksiyon geliştirme politikası doğrultusunda ve Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırmalarını desteklemek amacı ile kitap, süreli yayın, kitap dışı materyal, görsel işitsel yayınlar için akademik birimlerden isteklerini almak.
• Akademik birimler diğer kullanıcılardan gelen taleplerin değerlendirilmesi ve satın alma süreçlerinin tümünün yönetim, organizasyonu ve denetiminden sorumlu olmak.
• Bağış kitap isteklerinin bağış doğrultusunda değerlendirilmesi, kabulü ve takibini yapmak.
• İhtiyaçlar açısından koleksiyonun analizini yapmak ve eksik konu alanlarında koleksiyona yayın önermek.
• Üniversitenin Enstitülerinden gelen yüksek lisans ve doktora tezlerinin kütüphane otomasyon sistemi üzerinden kataloglama kayıtlarının oluşturulması, etiketleme, barkotlama işlemlerinin yapılmasının ardından bölümsel gruplama altında kullanıcıya sunulması.
• Ayrıca, tezlerin beraberinde gelen DVD formunda kopyalarının sistem içinde düzenlenmesi gibi süreçlerin yönetim, organizasyon ve denetimini yapmak
• Kütüphane koleksiyonunda bulunamayan basılı yayınların Kütüphaneler arası Ödünç Verme Servisi ile diğer kurum kütüphanelerinden temin edilmesi ve kullandırılması.
• Kütüphanenin, bilgisayar sistemlerini ve bilgi kaynakların kullanımına yönelik kütüphane kullanıcılarını bilgilendirilmesi ve yardımcı olunması.
• İdarece verilecek diğer yazılı ve sözlü görevlerin yerine getirilmesi.


KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ


ORGANİZASYONDAKİ YERİ: Birim Amirlerine bağlı görev yapar.
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
• Gerekli sistem yardımıyla bilgisayarı çalıştırmak.
• Girdi ve çıktıları sistem gereklerine uygun olarak yapmak.
• Sistem arızalarını tanımlamak, girdi ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici işlem yapmak.
• Bilgisayarda yapılan işleri belirtilen zamanlamaya göre yapmak, sistem yazılımı yapmak ve belirli zamanda yapılması gereken işleri yoğunluğuna göre bilgisayar ortamında optimumda tutmak.
• Sistem yazılımı ve uygulama programlarından gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri yapmak.
• Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak.
• Görevlerinden dolayı amirlerine karşı sorumludur.
GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:
• 657 sayılı DMK'ya gore Bilgisayar işletmeni statüsünde olmak.


KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

MEMUR


ORGANİZASYONDAKİ YERİ: Birim Amirlerine bağlı görev yapar.
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
• İstihdam edildiği birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.
• Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak.
• Görevlerinden dolayı Amirlerine karşı sorumludur.
GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:
• 657 sayılı DMK'ya gore memur statüsünde olmak.


KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

SÜREKLİ/DAİMİ İŞÇİ


ORGANİZASYONDAKİ YERİ: Temizlik İşleri Sorumlusuna bağlı çalışır.
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
• Çevre temizliği, temizlik, cam silme, taşıma ve düzenleme hizmetini sürekli olarak yapmak
• Kampüs ortak kullanım alanlarında temizlik, süpürge, çöp toplanması işlerini yapmak
• Gelen iş talepleri doğrultusunda binaların camlarını silmek
• Kampüs genelinde malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak.
• Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak.
• Verilecek benzeri görevleri yürütmek.
GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:
• Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.


KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

YARDIMCI HİZMETLİ


ORGANİZASYONDAKİ YERİ: Birim Amirlerine bağlı görev yapar.
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
• Görev yaptığı birimin genel temizliğini yapmak/yaptırmak,
• Görev yaptığı birime gelen misafirleri karşılamak, gelen ziyaretçilere yol göstermek, misafirlere ikramda bulunmak,
• Birimin her türlü yazı ve dosyalarını dağıtmak/toplamak,
• Birim amirinin vereceği benzer nitelikteki görevleri yapmak,
• Hizmetliler görevlerinden dolayı görev yaptıkları birim amiri ve birim çalışanlarına karşı sorumludur.
GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:
• En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
• 657 saylı DMK kapsamında yer alan Yardımcı Hizmetler sınıfında yer almak.