Stratejik Plan

Stratejik Planı (2018-2022) indirmek için tıklayınız

 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON
DAİRE BAŞKANLIĞI
STRATEJİK PLANI
( 2018-2022 )


2020 Yılı Programı Dönemi

Yönetici Önsözü

Modern bilgi toplumunun oluşmasında etkili olan eğitim, öğretim ve araştırma imkanlarının sağlandığı yerlerin başında gelen üniversiteler içinde bulundukları gelişmişlik düzeyini arttırarak sosyal ve kültürel açıdan gelişmesine devam etmek için ilerlemek için büyük önemde vardır. Bundan ötürü üniversiteler eğitim, araştırma faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için bünyelerinde bilgi merkezlerine ihtiyaç duyarlar.

Üniversitemiz kütüphanesi; Bilimsel araştırma programları desteklemek amacı ile kurulan bir bilgi merkezidir. Kütüphane veya bilgi merkezi üniversitelerin vazgeçilmez unsurlarındandır. Daire Başkanımız Üniversitemizin misyon ve vizyonu çerçevesinde bilgi hizmetlerini yerine getirmeye çalışmaktadır.

Günümüzde bilgi, önemi çok daha artan bir güç haline gelmiştir. Bilgi büyük bir hızla üretilmekte ve yayılmaktadır. Daire başkanlığımız, en doğru ve güncel başkanlığımız hızlı ulaşabilmek için hizmet elindeki kaynakları planlı ve düzenli bir şekilde kullanmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Kütüphane hizmetlerinin sürdürmek için kısa ve uzun dönemlerde planlar yapılmaktadır. Bu kategoriler kategorileri hedefler amaçler amaçler hizmetleri verilmektedir. Kütüphane unsurları olan kullanıcı, kişisel, koleksiyon, fiziksel ve mali içerik “Neredeyiz? Nereye, Nasıl Gidebiliriz? ” sorularına cevap bulmak için 2018-2022 planı çerçevesinde 2020 programı hazırlanmıştır. Güçlü ve zayıf yönlerimiz incelenerek bir öz değerlendirme yapılmıştır.

Yasir İNCELER
Daire Başkanı

 

Birim Stratejik Plan Hazırlama Ekip Üyeleri

Görevi Unvanı

Adı - Soyadı

Başkan

Küt.ve Dok. Dai. Bşk

Yasir İNCELER

Üye

Şube Müdürü

Yunus YALNIZAN

Üye

Şube Müdürü

Cihangir KESKİN

Üye

Arşiv Uzmanı

Nurullah BADAKOL

 

Birimin Misyon ve Vizyonu

Misyonumuz

Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırmalarında ihtiyaç duyulan her türlü web, elektronik, görsel ve işitsel bilgi sağlayıp uygulama hizmetiecilik hizmeti sağlayıp kullanıcı memnuniyetini kullanarak en kısa sürede, en doğru yazış hizmetine sunmaktır.

Vizyonumuz

Bingöl Üniversitesi eğitim ve araştırma programlarının bilgi bilgi, hizmet bilgisi, eğitim ve araştırma programlarının bilgileri, hizmet bilgisi, bilgi ve belge merkezi, zaman ve yerden bağımsız olarak sunan, mesleki dayanışma ve iş birliğine, çalışanlarıyla birlikte görüşleriin gerisinde kalmayan, modern bir bilgi ve belge merkezi olmak.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının Amaçları,
Hedefleri ve Performans Göstergeleri ile Stratejileri

Stratejik Amaçlarımız

 • Üniversitenin 2020 eğitim-öğretim ve araştırmalarına yönelik Kütüphane web sitesi ve elektronik kaynakları yönünden zenginleştirmek.
 • Kütüphanenin nedeninin “kullanıcılarımız” olduğu ilkesinin etkinlikleri aktivitelerine yön vermesini sağlamak.
 • Bingöl Üniversitesi Kütüphanesinin personel politikasını belirleyerek personeli nitel ve nicel açıdan evrensel standartlar düzeyine üst düzey.
 • Çağdaş bilgi teknolojileri ile ileri araştırma olanakları sunulduğu bir bilgi merkezi olmak.
 • Finansal kaynakların gereken düzeye çıkartılması için amaç göstermek ve bu kaynakların bir şekilde harcanmasını sağlamak.
 • Hizmet alanlarını ergonomik bir duruma görmek
 • Kütüphanenin nedenini, ilgililere duyurmak ve tanıtmak için doğru iletişim yöntemlerinden yararlanmak.
 • Kütüphane içeresinde birim ibadet karşılığı.
 • Kütüphanenin ve kütüphane materyalinin teknolojisinden yararlanarak güvenliğini sağlamak.

Hedefler

 1. Daire başkanlığı altında birimleşme çalışmalarının tamamlanması
 2. Bilgi kaynaklarının seçiminde öğretim, yürütme ve daha çok katılımını sağlamak.
 3. Elektronik kaynaklar ve veri tabanları eğitim, içerik amaçları ve maddi derinliklerini artırmak.
 4. Kullanıcıların bilgi ve belge hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak.
 5. Üniversitemizin dağınık bir yerleşke yapısının olması nedeniyle kütüphane imkanlarından yararlanamayan kullanıcılarımıza yönelik hizmetler sunmak.
 6. Engelli öğrencilerimizin kütüphane kaynaklarından ve hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak.
 7. Kullanıcılardan düzenli olarak geri bildirim için çalışmalar yapmak.
 8. Çağdaş ve standartlara uygun “insan kaynakları politikası” oluşturmak.
 9. Çalışanların motivasyonunu arttırıcı çalışmalar yapmak.
 10. Eğitimin gelişiminin eğitimini öğrenmek için eğitim almak.
 11. Üniversitedeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sağlamak amacıyla.
 12. Kütüphane tarafından verilen "Kütüphane hizmetleri" programları kapsamı genişletilip, "bilgi ve belge" eğitimi adı yaygınlaştırılarak, üniversitemizin tüm öğrencilerine ve araştırmacılarına seçimli bir ders olarak uygulama göstermek.
 13. Üniversitemizin araştırılması için platformdaki araştırılması, düzenlenmesi ve sunulması için araştırma yapmak.
 14. Görsel - işitsel koleksiyonu oluşturmak, üniversitemizdeki eğitim ve destek vermek ve kullanıcılarımızın boş zamanlarını sağlamak sağlamak.
 15. Çağdaş standartlara uygun olarak “kütüphane bütçesinin bütçesine oranını esas alan” bir yaklaşımı, üniversite yönetiminin dikkatine sunmak.
 16. Maliyeti düşük ve ücretsiz olan bilgi sağlamaya yönelik araştırmaları arttırmak.
 17. Dövizdeki dalgalanmalardan alt düzeyde etkilenmek için gerekli önlemleri almak.
 18. Mevcut bina ve hizmet alanlarından en verimli yararlanma yollarını aramak.
 19. Yeterli sayıda ve kalitede mobilya (araç-gereç) sağlamak.
 20. Bilgi kaynaklarının daha iyi iyi cilt bakımı için gerekli önlemleri almak.
 21. Hizmet alanlarının bakım / onarım ve temizlik hizmetlerinin etkin yapılmasını sağlamak.
 22. Kullanıcı ve personel için ergonomik, dinlendirici, iş güvenliği ve görselliğe hitap eden ortamlar hazırlamak için çalışmak.
 23. Kütüphane etkinliklerini duyurmak için halkla ilişkiler ve pazarlama tekniklerinden yararlanın. Online Soru-Cevap hizmeti, ile Bingöl Üniversitesi Kütüphanesi kütüphane ve kütüphane kaynakları için genel referans sorusu bir kitapeciye soru sorarak cevap alabilmesini sağlamak.
 24. 2020 yılı itibari ile görsel ve işitsel kaynakların yer öğrenim multimedya ilet, görme engelliler için Braille alfabesinden yararlanarak sesli kitap hizmeti sunmak, ayrıca işitme engelli kullanıcılarımız için de bir çalışma alanı oluşturmak.
 25. Üniversite öğrencilerinin belirli bir süre içinde, ilgili ders materyallerine erişimini sağlamak ve uygulanabilirliği ile sürekliliği sağlanabildiği taktirde de E-Rezerv hizmetine ders materyallerinin elektronik versiyonlarını kütüphane web sayfası üzerinden erişime sunmak.
 26. Bingöl Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Elektronik Tez Arşivi oluşturarak yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin elektronik kopyalarını oluşturarak bu elektronik tezlere Kütüphane Kataloğundan erişim imkânı sağlamak.
 27. Alınan ders kitabı koleksiyonunun güvenliği için, mevcut kamera geliştirerek yıl Alınacak para en aza indirmek.
 28. RFID üzerinden geçerek kitap bilgilerinin ve künyesinin sisteme aktarılması ile Kitapları saymak, raf sıralaması kontrolü, ayıklama işlemi, kitap arama işlemlerini bu sistem üzerinden uygulama.
 29. Okuyucuların kitapları kendi kendine ödünç alma, iade etme süreçlerinde kullanılan ve kütüphanenin sirkülasyonuna cevap verecek otomatik ödünç-iade ödülü vermek için ödün vermek.
 30. Halkla tanıtım ve tanıtım hizmetlerine vermek. (Sosyal paylaşım ağlarına üyelik, tanıtım broşür vb.)

Performans Göstergeleri

Girdi

 1. Basılı bilgi kaynakları
 2. Elektronik kaynaklar ve veri tabanları aboneliği
 3. Görsel kaynaklar
 4. Bütçe (Kütüphaneye ayrılmış olan ödenek)
 5. Personel için mesleki alanda eğitim semineri, sempozyum ve kongreler
 6. Personel (Kütüphaneye istihdamı sağlanan personel)
 7. Bina (Kütüphaneye ve koleksiyona uygun olarak mesaj mekân)
 8. Kullanıcı (Kütüphane hizmetlerinden yararlanan öğrenci, akademisyen, araştırmacı vb. Kişiler)
 9. Bilgi kaynaklarının seçiminde öğretim, uygulamaları ve idari personelin katılımı.
 10. Kullanıcılardan gelen kütüphaneler arası ödünç hizmet talebi
 11. Kütüphaneye sağlanan mobilya, raf, masa, sandalye vb. malzemeler.

Çıktı

 1. Teknik süreç (Kataloglama, Sınıflama vb.) Yapılıp hazır hale gelmiş bilgi kaynakları
 2. Görsel materyal sayısı
 3. Hizmet (Kullanıcıların bilgi kaynaklarından yararlanmaları temel olarak sunulan bölümde aktif ya da pasif faydalanmaları için sunulan hizmettir.)
 4. Kütüphane kişiselinin mesleki ortamda ışığında kendini yenileyip güncel kalarak çeşitli teknik ve kullanıcı hizmetlerini yerine getirmesi.
 5. Kütüphane için sağlanmış olan kütüphaneye ve koleksiyona uygun hale getirilip hizmetine sunulması.
 6. Kullanıcıların içerikleri (Kullanıcıların içerikleri kütüphane bilgi kaynakları ve hizmetlerinden duydukları memnuniyet)
 7. Bilgi kaynaklarının seçimi için onun yeni alımda öğretim elemanlarının, ceza ve idari personelin katılımı bilgi.

Verimlilik

 1. Kütüphanenin fiziksel mekân olarak ya da uzaktan erişimle kullanılma düzeyi
 2. Kütüphane bilgi kaynaklarının kullanım oranı
 3. Kullanıcının kütüphaneden duyduğu memnuniyetin düzeyi
 4. Teknik ve kullanıcı hizmetlerindeki verimlilik oranı

Sonuç

 1. Satın alma, bağış ya da kütüphaneler arası ödünç verme teknik bilgi kaynaklarının temin edilen bilgi kaynaklarının sağladığı bilgi kaynaklarının kullanımına sunmak ve kullanıcı memnuniyetini artırmak çabası.
 2. Kullanıcıların ihtiyaç duydukları kaynak ve materyallerin kütüphaneye kazandırılması.
 3. Kütüphane web ve elektronik kaynakların kullanım oranlarını öğrenmek ve buna göre sürekliliği sağlamak.
 4. Kısaltması, kısa haber verilebilir bir kısa yol kütüphane hizmetlerinden kısa haber verilebilir.
 5. Personelin mesleki gelişmeleri takip ederek kendini yenilemesi ve güncel kalması.
 6. Kütüphaneye kaynakların geri dönüşlerinden faydalanabilecekleri materyallerin sergilenmesinde ve ders çalışmaları için düzenli bir kütüphane ortamı oluşturmak.

Kalite

 1. Kullanıcı memnuniyetindeki artış.
 2. Kullanıcı şikâyetlerindeki azalma
 3. Öğrencilerin kütüphane hizmetlerinden haberdar olma düzeyi
 4. Koleksiyonun bir şekilde zenginleştirilmesi.
 5. Kütüphaneyi aktif ve pasif olarak kullanan kullanıcı sayısındaki artış oranı.
 6. Sunulan hizmetin kullanımı kolay kullanılabilirliği.
 7. Kütüphanenin fiziksel bir mekân olarak ve uzaktan erişimle kullanılmasındaki eş zamanlılık, hız ve verimliliğin haber.
 8. Personelin hizmet kalitesi.
 9. Kütüphane kullanımındaki artış
 10. Kütüphanede kültürel etkinliklerin sayısı
 11. Kullanıcı başına düşen personel sayısı
 12. Uzman personel sayısı
 13. İyi derecede dil bilen personel sayısı
 14. Toplam personel sayısı
 15. -Teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen personel sayısı
 16. -Teknolojik ve bilimsel metotları kullanmak
 17. -Güler yüzlü, yapıcı bir hizmet anlayışı

Faaliyetlerin / Projelerin Planlanması Görev ve Sorumluluklarımız

Belirlilik

 • Teknik Hizmetler
 1. Elektronik bilgi kaynaklarının listesi,
 2. Basılı (kitap, dergi vb.) Bilgi kaynaklarının garantisi,
 3. Görsel malzemeler (cd, vcd, dvd vb.) Temin edilmesi
 • Kurumun bilgi karşılama faaliyeti,
 • Sağlanan bilgi belli bir düzen ve standart içinde tanzim geliştirerek sunma sitesi, (Kataloglama ve yapım yapılması)
 • Kullanıcıların en doğru ve güncel ana ulaşmaları için gerekli referans faaliyetler,
 • Bilgi Kaynaklarının ödünç yüklenecek,
 • Çağdaş teknolojik yeniliklerin sunumlarında kullanılmasına yönelik faaliyetler,
 • Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri,
 • Bilgi okuryazarlığı eğitimini (kullanıcı eğitimi) desteklemek,
 • Elektronik tabanlı bilgi hizmetleri sunmak,

Ölçülebilir Olmak

 1. Sağlama yoluyla kütüphane koleksiyonuna kazandırılan bilgi kaynaklarındaki yıllara göre sayısı
 2. Kullanıcı sayısı
 3. Ödünç verilen materyal sayısı
 4. Elektronik bilgi kaynakları ve oranları
 5. Kütüphaneler arası ödünç hizmetindeki eldean materyal sayısı
 6. Kütüphaneye sağlanacak kaynak ve elektronik kaynakların kaynakların kullanımı için ayrılan ödenek miktarı
 7. Personelin mesleki gelişmeleri takip ederek kendini yenilemesi ve güncel kalması mesleki toplantılara katılım miktarı
 8. Kütüphaneye sağlanan mobilya, raf, masa, sandalye vb. malzemeler
 9. Nitelikli personel sayısı
 10. Çağdaş teknolojik yeniliklerin sunumlarında kullanılmasına yönelik faaliyetler

Ulaşılabilir Olmak

 1. Kullanıcıların kütüphane bilgi kaynaklarına ve kendi için açılan kullanıcı hesaplarına kütüphanede kullanılan LIHURA otomasyon sistemi ile istedikleri dil ve istedikleri zamanda ulaşabilmeleri
 2. Yayınlanan vekil bilgileri ile üniversitemiz kütüphanesinin abone olduğu ve ücretsiz sağlanan veri tabanlarına ulaşabilir kampus dışından erişebilmeleri

Sonuç

 1. Kütüphanenin, web ve elektronik kaynakların kullanım oranlarını kullanma yöntemlerle belirleyerek kullanım duyulan materyaller konusunda karar vermek.
 2. Yapılan araştırma ile kullanıcılardan gelen geri bildirimler ile hizmette kaliteyi yakalamak.
 3. Personelin gelişmeleri takip ve yapılan seminer, toplantı vb. etkinliklerine katılmaları.
 4. Kütüphane hizmetlerinin normal mesai saatleri de sunulması.

Sınırlı Bir Süreye Sığdırılması

 1. Kütüphaneler arası ödünç hizmetinde diğer üniversitelerden sağlanan materyallerin ve üniversitemiz kitaplarından ödünç ödünç 30 gün doğum sınırlandırılması.
 2. Üniversitemiz kütüphanelerinden ödünç örnek kaynakların akademik personel için 10 kitap

60 gün süre ile idari personel için 4, öğrenciler için 2 kitap 30 gün süre ile ödünç miktarlarının ve sürelerinin hırdavat

 1. Abone olunan veri tabanlarının aboneliklerinin her yıl yenilenmesi
 2. Kütüphaneye sağlanacak (İhale ya da doğrudan temin) bilgi kaynaklarının temin sürelerinin sözleşmede belirtilen tarihte.
 3. Kütüphaneye kazandırılan sürelerde yapılacak inşaatta yapılacak teslim edilecek teslimatlar için teslim edilecek.
 4. Demirbaşa kayıtlı olan malzemelerin taşınır işlem fişlerinin düzenlenerek yıl sonunda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına sunulması.

Faaliyetler / Projeler

Faaliyet 1 : Üniversite ve diğer kuruluşlar ile düzenlenen mesleki toplantılara katılmak.

Hedef: Çalışanların mesleki gelişimlerini sağlamak

 1. Çalışanların katıldığı toplantılardan elde ettikleri deneyimler ile hizmet içi eğitimlerini belirlemek.

Faaliyet 2 : Kütüphane Koleksiyonu için Web, elektronik vs. yayın alımı.

Hedef:

 1. Kullanıcıların ihtiyaç duydukları bilgi koleksiyona kazandırmak
 2. Kullanıcıların bilgi ve belge hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamak.

Faaliyet 3: Kitap alımı için elektronik sipariş işlem yer vermek Hedef: Kullanıcı isteklerinin daha çabuk sağlanabilmesi ve duyulan bilgi kaynaklarının teminini daha hızlı sürün hizmetine sunmak.

Faaliyet 4: Abone olunan, deneme erişiminde olan veri tabanları ya da kütüphane duyduğu / duyacağı bilgileri web sitesinde güncel halde tutmak. Hedef: Kullanıcılarımızın faaliyetlerimizden daha hızlı ve etkili bir şekilde bilmek sağlamak.

Faaliyet 5: Veri tabanlarımıza kampus dışından alınacak kullanıcılarımıza sağlamak sağlamak.

Hedef: Kullanıcılarımızın araştırma faaliyetlerini eş zamanlı olarak ve yer sınırlandırması yapmadan gerçekleştirmelerine olanak sağlamak.

Faaliyet 6 : Kullanıcı memnuniyet anketi düzenlemek.

Hedef: Anket sonuçlarının değerlendirilerek kullanıcılarımızdan geri bildirim uygulaması ile hizmette kaliteyi yakalamak.

Faaliyet 7: Tanıtım broşürü, ayraç ve E-bülten hizmeti.

Hedef: Kütüphanemizle ilgili olarak kullanıcılarımızın bilmesi gereken her türlü faaliyet / çalışma / etkinliklerimizi geri dönüş hizmet duyurusu uygulama.

Faaliyet 8: Görsel işitsel materyal temini.

Hedef: Geniş bir hizmet alanı ile CD / VCD / DVD gibi materyaller deney hizmete sunulması ve multimedya salonunun bilgisine sunulması.

Faaliyet 9: Bağış politikası.

Hedef: Yapılan bağışlar ile koleksiyonumuzun genişlemesini sağlamak.

Faaliyet 10: Yeterli ve kaliteli mobilya (araç gereç) sağlamaya çalışmak Hedef: Kullanıcılar ve kişisel için uygun çalışma ortamı oluşturmak.

Faaliyet 11: Verilebilecek ve yayınların ciltlenmesi, bakım onarım işlemlerinin yapılması ve düşümü.

Hedef: Daha iyi ve daha uzun kaynakların okuyucularımızın faydalanmasını sağlamak.

Faaliyet 12: Kullanıcı eğitimi fırsatları kütüphane kullanım kılavuzları hazırlamak. Hedef: Kullanıcıların kütüphane kaynak ve hizmetlerinden yararlanma oranını artırmak.

İzleme ve Değerlendirme

İzleme

Hedefler hedefler hedefler proje ve faaliyetler öncelikli hizmet örnekleri uygulanacak; Haber alınacak geri bildirimler belirli dönemlerle yapılan toplantılarda değerlendirilecektir. Kullanıcılarla yapılan görüşmeler, anketler ve kişiselin gözlemleri hedef ve hedeflerin değerlendirilmesini sağlayın. Üniversitemiz merkez kütüphanesi gelişmekte olan bir kütüphanedir. Yeniliklere açık, kullanıcı memnuniyetinin göz önünde bulundurulduğu bir hizmet anlayışı geliştirmektedir. Değerlendirmelerimizde gösterge kullanıcı memnuniyetidir.

Değerlendirme

Daire Başkanlığımız, Üniversitemizin eğitim öğretim ve araştırmalarına cevap verebilecek, çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerle bir kütüphane olmak için elindeki imkânları en iyi şekilde kullanarak amaçlarına ulaşmaya çalışacaktır. Bilgi kaynakları ve hizmetlere yönelik hizmetler günden güne gelişmekte olduğu için kütüphane hizmetlerimiz değişimlere açık bir şekilde kullanıcı yanıt verme yerine getirilmektedir. Kütüphaneler hizmet içerikleri olduğu için yapılması gereken ve maddi yönden desteklenmesi gereken işlemlerdir. Verilen hizmetin kalitesi, Yatırımın karşılığı da kullanıcı memnuniyeti ile ölçülmektedir. Üniversite hizmet içinde öğrencilerin içeriğinde öneminin kavranması ve gerekli maddi yardımın yapılması sağlanmalıdır. En kaliteli hizmet, yeterli personel ve yeterli bütçe ile verilebilir. Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşıldığında kütüphanemiz, `` Üniversitemiz için değil bölgemiz için de vazgeçilmez bir bilgi merkezi haline gelecektir.

Tablolar - Göstergeler

2019 Yılı İtibariyle Kütüphane Üye Sayısı

Öğrenci

16028

Akademik Personel

1116

Yüksek Lisans - Doktora

812

İdari Personel

354

Misafir Kullanıcı

370

Toplam Kullanıcı Sayısı

18680

 

 

2019 Yılı İtibariyle Sahip Olunan Kitap Sayısı

Merkez Kütüphane

61420

İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi

12340

Fen Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi

4845

Toplam Kitap Sayısı

78605

 

Bedelli Veri Tabanı

Yıl

Sayısı

Ücreti

2018

6

169.004,32 TL

2019

3

100.000,00 TL

 

Kitap Alımı İçin Ayrılan ve Harcanan Bütçe

Yıl

Sayısı

Ayrılan Bütçe

Harcanan Bütçe

2018

3032

240.000,00 TL

189.372,88 TL

2019

 

200.000,00 TL

 

Kütüphaneler Arası Ödünç - İad

e Listesi

Yıl

Alınan

Gönderilen

2018

58

2

2019 ilk 6 ay

21

1

 

Kütüphaneden Ödünç Alınan Kitap Sayısı

Yıl

Adet

2018

23680

2019 ilk 6 ay

8181

 

Kütüphanenin Yaptığı Bağış Kitap Sayısı

Yıl

Adet

2018

2702

 

Girilen Katalog Sayısı

Yıl

Adet

2018

6890

 

Planın Uygulama Dönemi ve Revizyonu

Bu Stratejik plan 2018-2022 yıllarını kapsamakta olup 2018 ve 2019 yılı tarihi de içermektedir.