İç Kontrol

İç Kontrol Standartları

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

     KOS 1. ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

            1.1. Ulusal Etik Mevzuat Listesi

            1.2. Uluslararası Etik Mevzuat Listesi

            1.3. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

     KOS 2. MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLERİ

            2.1. Misyon ve Vizyon

            2.2. Organizasyon Şeması

            2.3. Personel Listesi

            2.4. Görev Dağılımı

            2.5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

            2.6. Hassas Görevler Broşürü ve Hassas Görevler Listesi

                   2.6.1. Hassas Görevler Broşürü

                   2.6.2. Hassas Görev Tespiti Formu ve Prosedürleri

            2.7. Hizmet Envanteri Standartları

                   2.7.1. Kamu Hizmet Envanteri

                   2.7.2. Kamu Hizmet Standartları

     KOS 3. PERSONELİN YETERLİLİLİĞİ VE PERFORMANSI

     KOS 4. YETKİ DEVRİ

            4.1. Yetki Devri Formu

            4.2. Yetki Devri Listesi

            4.3. Yetki Devri Raporu Formu

            4.4. Harcama Yetkisi Devir Belgesi

2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

     RDS 5. PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

            5.1. Bingöl Üniversitesi Stratejik Plan

            5.2. Bingöl Üniversitesi (Kütüphane) 2020 Yılı Performans Programı

            5.3. Birim Performans Hedefleri

            5.4. İş Planları

     RDS 6. RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

            6.1. Risk Çalışma Grubu

            6.2. Risk Alanları ve Sorumlu Personeller

            6.3. Risk İzleme Aksiyon ve Değerlendirme

 

3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

     KFS 7. KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ

            7.1. Kontrol Faaliyetleri Prosedürü

     KFS 8. PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ

            8.1. Birim İş Akış Şeması

            8.2. Süreç Akışları

                   8.2.1. Gelen Evrak İş Akışı

                   8.2.2. Giden Evrak İş Akışı

                   8.2.3. Doğrudan Temin Usulü İş Akışı

                   8.2.4. İhale Yöntemi Usulü İş Akışı

                   8.2.5. Personel İşlemleri İş Akışı

                             8.2.5.1. Aylıksız İzin İşlemleri iş Akış Şeması

                             8.2.5.2. İdari Personel Yıllık İzin Alma Süreci Akış Şeması

                             8.2.5.3. Aylıksız İzin Dönüşü Süreci İş Akış Şeması

                             8.2.5.4. Hastalık İzni İş Akış Şeması

                             8.2.5.5.İdari Personel Naklen Geçiş İşlemi İş Akış Şeması

                             8.2.5.6. İdari Pesonel Günlük Devam İş Akış Şeması

                             8.2.5.7. Personel Mal Bildirimi İşlemleri İş Akış Süreci

                   8.2.6. Memur Maaş İşlemleri İş Akışı

                   8.2.7. Yolluk Ödeme İşlemleri İş Akışı

                   8.2.8. Taşınır İşlemleri İş Akışı

                             8.2.8.1. Taşınır Yönetim Hesabı İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

                             8.2.8.2. Satın alma Yolu İle Malzeme Girişi

                             8.2.8.3. Devir Yoluyla Malzeme Girişi Süreci

                             8.2.8.4. Taşınır İşlem Fişi Kesilmesi İş Akışı

                             8.2.8.5. Tüketim Çıkışı İş Akış Süreci

                             8.2.8.6. Devir Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci

                             8.2.8.7. Zimmet Verme İşlemleri Süreci İş Akış

                             8.2.8.8. Zimmetten Düşme İşlemleri Süreci İş Akışı Şeması

                             8.2.8.9. Depo Sayımı Ve Hesap Cetvellerinin Düzenlenmesi İş Akışı

                             8.2.8.10. Sayım ve Devir İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

                             8.2.8.11. Hurdaya Ayırma Ve İmha Etme İş Akışı

                             8.2.8.12. Yıl Sonu İşlemleri İş Akış Süreci

            8.3. Teknik İşlemler İş Akış Süreci

                  8.3.1. Talep Listesi Oluşturma İş Akış Süreci

                  8.3.2. Kataloglama İş Akış Süreci

                             8.3.2.1. Satın Alma Yoluyla Gelen Yayınların Kataloglanması İş Akış Süreci

                             8.3.2.2. Bağış Yoluyla Gelen Yayınların Kataloglanması İş Akış Süreci

                  8.3.3. Ödünç İş Akış Süreci

                  8.3.4. İade İş Akış Süreci

                  8.3.5. Kütüphanelerarası Ödünç Sistemi İş Akış Süreci

            8.4. Formlar

                  8.4.1. Misafir Öğrenci Başvuru Formu

                  8.4.2. Kitap Bağış Formu

 

     KFS 9. GÖREVLER AYRILIĞI

            9.1. Süreç Sorumluları Formu

     KFS 10. HİYERARŞİK KONTROLLER

            10.1. Hiyerarşik Kontroller

     KFS 11. FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ

            11.1. İkiz Görevlendirme Listesi

            11.2. İkiz Görevlendirme Formu

     KFS 12. BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ

 

4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

     BIS 13. BİLGİ VE İLETİŞİM

            13.1. Bilgi ve İletişim

      BİS 14. RAPORLAMA

     BİS 15. KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ

            15.1. Standart Dosya Planı ve Etiketler

     BİS 16. HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ

            16.1. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Rehberi

 

5. İZLEME STANDARTLARI

     İS 17. İÇ DENETİM

            17.1. İç Denetim Sistemleri

            17.2. İç Kontrolün Değerlendirilmesi

            17.3. İç İzleme Formu